LOVE U is all I wanna do : PRINCE

Lyric

รสิก for Jone’s salad Project / ธิชาวุฒิ
GMM Grammy

ให้มีเวลาบอกรักได้ทั้งวัน
ฉันว่าก็ยังไม่พอ
ขอนานนาน ต้องขอนานนาน
ขอให้ฉันบอกเธอต่อไป
ก็เพราะว่าการที่เรา
ได้ผ่านมาพบกัน
ทำให้ทุกวันมีความหมาย
เกิดเป็นคำคำนี้
ที่มาจากหัวใจ
I LOVE YOU พบเธอ
เธอทำให้ใจที่เคยเย็นชา
ต้องเริ่มอุ่น พบเธอ
เธอคือพลังเติมกำลังใจ
ไม่สิ้นสุด พบเธอ
อยากบอกให้รู้ว่าจากนี้
คนอย่างฉัน ขอสัญญา โฮ้…
ALL I WANNA DO
ALL I WANNA SAY
STRAIGHT FROM
MY HEART TO YOU
ALL I WANNA DO
ALL I WANNA SAY
STRAIGHT FROM
MY HEART TO YOU
IS LOVE YOU

รู้ไหมว่าการที่เรา
ได้ผ่านมาพบกัน
ทำให้ทุกวันมีความหมาย
อยากขอบคุณอีกครั้ง
จริงจริงจากหัวใจ
I LOVE YOU พบเธอ
เธอทำให้ใจที่เคยเย็นชา
ต้องเริ่มอุ่น พบเธอ
เธอคือพลังเติมกำลังใจ
ไม่สิ้นสุด พบเธอ
อยากบอกให้รู้ว่าจากนี้
คนอย่างฉัน ขอสัญญา โฮ้…
ALL I WANNA DO
ALL I WANNA SAY
STRAIGHT FROM
MY HEART TO YOU
ALL I WANNA DO
ALL I WANNA SAY
STRAIGHT FROM
MY HEART TO YOU
IS LOVE YOU

COME ON FREAK
IT OUT THE SENSATION
BODY FREE
GENERATE THE
FOUNDATION
YOU CAN JUMP
WHEN THE BEATS
GETS STRONG YEAH
BURNING LIKE
THE RISING SUN
COME ON FREAK
IT OUT THE SENSATION
BODY FREE
GENERATE THE
FOUNDATION
YOU CAN JUMP
WHEN THE BEATS
GETS STRONG YEAH
BURNING LIKE
THE RISING SUN
ALL I WANNA DO
ALL I WANNA SAY
STRAIGHT FROM
MY HEART TO YOU
ALL I WANNA DO
ALL I WANNA SAY
STRAIGHT FROM
MY HEART TO YOU
IS LOVE YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *