ANNITA : แอนนิต้า

Lyric

>>> ถ้าเหนื่อยหัวใจเมื่อไร
ถ้าหนักหัวใจเมื่อไร
แค่บอกก็จะรีบไป อยู่แล้ว
จะเหนื่อยหัวใจเท่าไร
จะหนักหัวใจเท่าไร
ก็บอกที่แอนนิต้า ได้เลย

>>> ถ้าเจ็บเมื่อไรก็มา
เจ็บปวดเมื่อไรก็มา
อกหักเมื่อไรก็มา ได้ไหม
ถ้าเจ็บก็มาทางนี้
เจ็บปวดก็มาทางนี้
ก็บอกซิแอนนิต้า จะไป
จะหาใจ ที่ยังไม่เจอ
ใคร ที่ยังไม่เจอ
จะไปค้น หาใจ ที่หาย
จะหาใจ ที่ยังไม่เจอ
โทร มาเลยจะไป
อยู่ที่ไหน ก็ไม่มี ปัญหา
แค่บอก Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
จะไป ในทันใด ด่วนจี๋

>>> อึดอัดหัวใจกับใคร
หงุดหงิดหัวใจกับใคร
แค่บอกก็จะรีบไป ไม่ช้า
อึดอัดหัวใจกับใคร
หงุดหงิดหัวใจขึ้นมา
ก็บอกนะแอนนิต้า จะไป
จะหาใจ ที่ยังไม่เจอ
ใคร ที่ยังไม่เจอ
จะไปค้น หาใจ ที่หาย
จะหาใจ ที่ยังไม่เจอ
โทร มาเลยจะไป
อยู่ที่ไหน ก็ไม่มี ปัญหา
แค่บอก Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
จะไป ในทันใด ด่วนจี๋
(Annita Annita
Annita Annita
Annita Annita
จะไป ในทันใด ด่วนจี๋)
…ดนตรี……….
…จะหาใจ ที่ยังไม่เจอ
ใคร ที่ยังไม่เจอ
จะไปค้น หาใจ ที่หาย
จะหาใจ ที่ยังไม่เจอ
โทร มาเลยจะไป
อยู่ที่ไหน ก็ไม่มี ปัญหา
แค่บอก Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
Annita Annita
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
จะไป ในทันใด ด่วนจี๋
(Annita Annita)
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
(Annita Annita)
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
(Annita Annita)
ขอ ไม่ขอแอนนิต้า
จะไป ในทันใด ด่วนจี๋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *