BANANA : ตะกร้า

Lyric

เธอนะกินแต่กล้วยไข่
จะทำยังไงกันดี
ก็กินเข้าไปได้ทุกที
จะทำยังไงยังไง
รักไม่รักก็ไม่บอก
ก็คงต้องดูกันไป
ถ้าใจเธอมีแต่กล้วยไข่
เอ้ากินไปเลยคนเดียว
Nick KARAOKE….>>>
Banana Banana
Banana Banana
เอามาเลย หัวใจโตๆ
เอามาโชว์
ให้เห็นกันหน่อยดีไหม
เอามาเลย หัวใจโตๆ
เอามาโชว์ให้รู้ว่าเป็นอะไร
เรื่องกล้วยๆ
ช่วยหน่อยเหอะนะ
เอามาโชว์ซักหน่อยได้ไหม
เรื่องกล้วยๆ
ช่วยหน่อยเป็นไง
มีอะไรลองเอาออกมา
Banana
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
Chat Chat Cha
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
BaNaBaNaBaNa
Banana
BaNaBaNaBaNa
Banana
BaNaBaNaBaNa
Banana
BaNaBaNaBaNa
Banana
เอามาดู หัวใจดีดี
พอจะมี
มารักกันหน่อยได้ไหม
เอามาดู หัวใจดีดี
พอจะมี
มารักกันเลยเป็นไง
เรื่องกล้วยๆ
ช่วยหน่อยเหอะนะ
เอามาโชว์ซักหน่อยได้ไหม
เรื่องกล้วยๆ
ช่วยหน่อยเป็นไง
มีอะไรลองเอาออกมา
Banana
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
Chat Chat Cha
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
เธอนะกินแต่กล้วยไข่
จะทำยังไงกันดี
ก็กินเข้าไปได้ทุกที
จะทำยังไงยังไง
รักไม่รักก็ไม่บอก
ก็คงต้องดูกันไป
ถ้าใจเธอมีแต่กล้วยไข่
เอ้ากินไปเลยคนเดียว
Banana Banana
Banana Banana
เรื่องกล้วยๆ
ช่วยหน่อยเหอะนะ
เอามาโชว์ซักหน่อยได้ไหม
เรื่องกล้วยๆ
ช่วยหน่อยเป็นไง
มีอะไรลองเอาออกมา
Banana
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
Chat Chat Cha
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
Banana
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ
Chat Chat Cha
เธอมีแต่ Banana
ถ้ามีแต่ Banana
ไม่เอาหรอกบ้าแน่ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *