WA-O-WA : China Dolls

Lyric

เบบี้ ชิกชิก
ชิก เช๊เบ๊งฉิ่ง
เบ๊ๆหน่าย เบ๊ๆหน่าย
เบบี๊ชิก เช๊คกี๊นาวชิคชิค
ก่อ อี้บีก่อ อิทึ่ม
บะล่ะทึ่ม บะล่ะเช้ง
เก่นเต๊ง เฉ่าก๊วย อะอ๊ะ
ชิก เช๊เบ๊งฉิ่ง
เบ๊ๆหน่าย เบ๊ๆหน่าย
เบ่ออล่าย
เช๊คกี๊นาว ชิคชิค
เกี๊ยวบัตเด่อลูม
ว๊อทแคนน่าดู ว๊อทแคนน่าดู
เบบี้ ชิคชิค

ไปเมื่อไรก็บอก
จะไป เมื่อไรก็บอก
ไปเมื่อไรก็โทร มาเถอะ
มันเมื่อไรก็บอก
จะมัน เมื่อไรก็เหอะ
มีแค่เธอก็ไป อยู่ดี
แทดเบบี้ถ่องกุ๊ดน่า
กุ๊ดถ่องกุ๊ดน่ายี๊น่า
ยี๊เทียวเถี่ยว
แทดเบบี้ถ่องกุ๊ดน่า
กุ๊ดถ่องกุ๊ดน่ายี๊น่า
ยี๊เทียวเถี่ยว
ให้เมื่อไรก็บอก
จะหา เมื่อไรก็บอก
ใครไม่ไปก็นอน ไปเถอะ
เจอเมื่อไรก็บอก
จะไป เมื่อไรก็เหอะ
เราก็คงต้องไป อยู่ดี
ลัน ลันล้า ลัน ลันล้า
ชวนมาเหอะ วันนี้
ใจก็อยาก จะเจอ เธอสักที
จะรีบ รีบออก ออกไป
Wa O Wa O Wa
อะวอ มาจิมม๊ายปาย
จะได้เจออะเธอ ซะที
Wa O Wa O Wa
อะวอ เชอนีเชอนี
จะได้เจอซะที ที่เดิม
ก็อยากจะเจอ ซักหน่อย

คิดถึงกันก็บอก
เธอคิด ถึงกันก็บอก
เจอเมื่อไรก็ว่า มาเถอะ
จะได้เตรียมชุดแดง
จัดแจง หัวใจไว้เจอะ
เราก็จะได้เจอ สักที
ลัน ลันล้า ลัน ลันล้า
ชวนมาเหอะ วันนี้
ใจก็อยาก จะเจอ เธอสักที
จะรีบ รีบออก ออกไป
Wa O Wa O Wa
อะวอ มาจิมม๊ายปาย
จะได้เจออะเธอ ซะที
Wa O Wa O Wa
อะวอ เชอนีเชอนี
จะได้เจอซะที ที่เดิม
ก็อยากจะเจอ ซักหน่อย

Wa O Wa O Wa
อะวอ มาจิมม๊ายปาย
จะได้เจออะเธอ ซะที
Wa O Wa O Wa
อะวอ เชอนีเชอนี
จะได้เจอซะที ที่เดิม
ก็อยากจะเจอ นะ
Wa O Wa O Wa
อะวอ มาจิมม๊ายปาย
จะได้เจออะเธอ ซะที
Wa O Wa O Wa
อะวอ เชอนีเชอนี
จะได้เจอซะที ที่เดิม
ก็อยากจะเจอ ซักหน่อย
เช๊เบ๊งฉิ่ง
เบ๊ๆหน่าย เบ๊ๆหน่าย
เบบี๊ชิก เช๊คกี๊นาวชิคชิค
ก่อ อี้บีก่อ อิทึ่ม
บะล่ะทึ่ม บะล่ะเช้ง
เก่นเต๊ง เฉ่าก๊วย อะอ๊ะ
ชิก เช๊เบ๊งฉิ่ง
เบ๊ๆหน่าย เบ๊ๆหน่าย
เบ่ออล่าย
เช๊คกี๊นาว ชิคชิค
เกี๊ยวบัตเด่อลูม
ว๊อทแคนน่าดู ว๊อทแคนน่าดู
เบบี้ ชิคชิค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *