I see U : ไอซ์ ศรัณยู

Lyric

ดุ่ม ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ดุ่ม ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
.อกหักอีกแล้วหักอีกแล้ว
ก็ถูกทิ้งให้เจ็บอีกแล้ว
ไม่มีแววจะรุ่งเลย
เรื่องของหัวใจ
ใคร ก็ไม่รักก็ไม่รัก
เธอจะสนหรือเปล่าที่รัก
อยากให้เธอเทคแคร์
คนป่วยที่ใจ
.มันเจ็บที่ตรงเนี้ย
มันปวดที่ตรงเนี้ย
รู้สึกจี๊ดๆที่ตรง อกข้างซ้าย
ถ้าหากว่าปล่อยไว้
เดี๋ยวเกิดอาการยิ่งช็อค ทำไง
>มามะคนดี
มาช่วยดูตรงหัวใจ
ไม่รู้ว่าใครนะใคร
ชอบมาทำให้รัก
แล้วมาหักอกกัน
โดนกลางหัวใจกลางหัวใจ
ให้เธอช่วยมารับไป
เธอคงไม่ใจร้าย
มาทำอย่างคนนั้น
ก็ใจมันเป็นแผล
วานเธอช่วยคอยมาพยาบาล
อาการอย่างนี้มันต้อง I see U
>ดุ่ม ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ดุ่ม ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
.เธอไม่ใช่หมอแต่อยากขอ
ให้เธอแกล้งช่วยทำเป็นหมอ
มารักษาให้หายขาด ให้ยาที่ใจ
คนอยากได้รักอยากถูกรัก
แต่ไม่เห็นมีคนมารัก
เลยยังไม่พ้นขีด ที่อันตราย
.มันเจ็บที่ตรงเนี้ย
มันปวดที่ตรงเนี้ย
รู้สึกจี๊ดๆที่ตรงอกข้างซ้าย
ถ้าหากว่าปล่อยไว้
เดี๋ยวเกิดอาการยิ่งช็อค ทำไง
>มามะคนดี
มาช่วยดูตรงหัวใจ
ไม่รู้ว่าใครนะใคร
ชอบมาทำให้รัก
แล้วมาหักอกกัน
โดนกลางหัวใจกลางหัวใจ
ให้เธอช่วยมารับไป
เธอคงไม่ใจร้าย
มาทำอย่างคนนั้น
ก็ใจมันเป็นแผล
วานเธอช่วยคอยมาพยาบาล
อาการอย่างนี้มันต้อง I see U
<<<……music……>>>
>มามะคนดี
มาช่วยดูตรงหัวใจ
ไม่รู้ว่าใครนะใคร
ชอบมาทำให้รัก
แล้วมาหักอกกัน
โดนกลางหัวใจกลางหัวใจ
ให้เธอช่วยมารับไป
เธอคงไม่ใจร้าย
มาทำอย่างคนนั้น
ก็ใจมันเป็นแผล
วานเธอช่วยคอยมาพยาบาล
อาการอย่างนี้มันต้อง I see U
>มามะคนดี
มาช่วยดูตรงหัวใจ
ไม่รู้ว่าใครนะใคร
ชอบมาทำให้รัก
แล้วมาหักอกกัน
โดนกลางหัวใจกลางหัวใจ
ให้เธอช่วยมารับไป
เธอคงไม่ใจร้าย
มาทำอย่างคนนั้น
ก็ใจมันเป็นแผล
วานเธอช่วยคอยมาพยาบาล
อาการอย่างนี้มันต้อง I see U
>ดุ่ม ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ดุ่ม ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม
ด่า ดี ด้า ดี ด้า ดี ดุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *