นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “บ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
บงกช บง-กด ดอกบัว
บงกชเพชร บง-กด-เพ็ด ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
บงกชรัตน์ บง-กด-รัด ดอกบัวแก้ว
บดีศร บอ-ดี-สอน นายผู้เป็นใหญ่
บรมัตถ์ บอ-ระ-มัด ประโยชน์อย่างยิ่ง
บรรพต บัน-พด ภูเขา
บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน
บริธาน บอ-ริ-ทาน เครื่องแต่งตัว
บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรทัต พอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ
บวรพจน์ บอ-วอน-พด ถ้อยคำอันประเสริฐ
บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ
บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ
บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ
บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ
บวรศักดิ์ บะ-วอน-สัก อำนาจที่ยิ่งใหญ่
บังอร บัง-ออน ผู้หญิง
บังอรศรี บัง-ออน-สี หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
บังอรสิริ บัง-ออน-สิ-หริ หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
บัญญพนต์ บัน-ยะ-พน ผู้มีปัญญา
บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา
บันดล บัน-ดน ทำให้บังเกิดขึ้น
บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน
บัลลพ บัน-ลบ แผ่ไพศาล กิ่งไม้ หน่อไม้
บาจรีย์ บา-จะ-รี ผู้เบิกบาน
บุญชนิด บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ
บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ
บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร
บุญญินท์ บุน-ยิน ผู้เป็นใหญ่ด้วยบุญ  มีบุญอันยิ่งใหญ่
บุญญิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญทิวา บุน-ทิ-วา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี
บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญรัตน์ บุน-ยะ-รัด แก้วแห่งความดีงาม
บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ
บุญศิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุญสิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้
บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อน สร้างสรรค์
บุรธัช บุ-ระ-ทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง
บุรพร บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็ง หรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง
บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง
บุริมนาถ บุ-ริม-นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
บุลกิต บุ-ละ-กิด มีความปลื้มใจ
บุลพร บุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
บุลลา บุน-ลา ดอกไม้
บุลวัชร บุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
บุลิน บุ-ลิน หาดทราย
บุษกร บุด-สะ-กอน ดอกบัว
บุษกล บุด-สะ-กน ดียิ่ง วิเศษยิ่ง
บุษราคัม บุด-สะ-รา-คำ พลอยสีเหลือง
เบญจพร เบน-จะ-พอน พร 5 ประการ
เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5  ดอกเบญจมาศ
เบญจรัตน์ เบน-จะ-รัด รัตนะห้าอย่าง
เบญจา เบน-จา ห้า
เบญญา เบน-ยา ฉลาด
เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี
เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา