นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ด”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ดนตร์ ดน ดนตรี,เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง
ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว
ดนัยณัฐ ดะ-ไน-นัด ลูกชายผู้ฉลาด, บุตรของนักปราชญ์
ดนัยเทพ ดะ-ไน-เทบ ลูกชายผู้เป็นดุจเทพ, เทพบุตร
ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก
ดนิษฐา ดะ-นิด-ถา เล็กที่สุด
ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน
ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดนุพร ดะ-นุ-พอน ตนเองมีพรอันประเสริฐ
ดนุพล ดะ-นุ-พน ตนเองคือผู้มีพลัง
ดนุวัศ ดะ-นุ-วัด อำนาจแห่งตน
ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่ง พึ่งตน
ดโนทัย ดะ-โน-ไท รุ่งเรืองได้ด้วยตน
ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
ดรณี ดะ-ระ-นี พระอาทิตย์
ดรัณ ดะ-รัน การข้าม เรือหรือแพ
ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
ดรัลพร ดะ-รัน-พอน ทับทิมอันประเสริฐ
ดลพร ดน-ละ-พอน บันดาลพร
ดลภัค ดน-ละ-พัก บันดาลให้มีโชคดี
ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ
ดลฤทธิ์ ดน-ริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดารณี ดา-ระ-นี เรือ
ดาราธิป ดา-รา-ทิบ พระจันทร์
ดาราภร ดา-รา – พอน การบูร
ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
ดาวิษา ดา-วิ-สา สวรรค์
ดิชพล ดิด-ชะ-พน มีความเพียรและพลัง
ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
ดิษยทัศน์ ดิด-สะ-ยะ-ทัด มองเห็นสิ่งที่เป็นมงคล
ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ
ดุลธร ดุน-ละ-ทอน ผู้มีความเที่ยงตรง
ดุลยดา ดุน-ยะ-ดา ความเสมอภาคกัน
ดุลยวัตร ดุน-ยะ-วัด มีความเที่ยงตรง
ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
ดุสิตธร ดุ-สิด-ทอน ผู้มีความยินดี
เดชโชติ เดด-โชด รุ่งโรจน์เพราะมีอำนาจ
เดชดนัย เดด-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีเดช
เดชทัต เด-ชะ-ทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชพนต์ เดด-ชะ-พน มีอำนาจ, มีเดช
เดชภณ เด-ชะ-พน พูดอย่างอาจหาญ
เดชวิทย์ เด-ชะ-วิด ความรู้คืออำนาจ
เดชาธร เด-ชา-ทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น