นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หมวด “น”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี, นางผู้มีขวัญดี
นฏกร นะ-ตะ-กอน นักฟ้อนรำ
นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ, ปลา
นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเพลิน, สร้างความสุข
นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข
นนทรจน์ นน-ทะ-รด ผู้ชอบตกแต่ง
นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี
นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ
นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่า,หนุ่มกว่า
นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนันท์ นบ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพปฎล นบ-ปะ-ดล เศวตฉัตร
นพพร นบ-พอน พร 9 ประการ
นพภัสสร นบ-พัด-สอน ผู้มีความสดใสรุ่งเรือง
นพรัต นบ-พะ-รัด ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ
นพัช นะ-พัด ผู้เกิดใหม่
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่ สร้างสิ่งใหม่ ๆ
นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า
นภพร นบ-พอน พรจากฟ้า
นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ
นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า
นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนฟากฟ้า
นภัสชล นะ-พัด-สะ-ชน น้ำฝน  น้ำจากฟากฟ้า
นภัสดล นะ-พัด-สะ-ดน ฟ้าบันดาลให้
นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า
นภัสวรรณ นะ-พัด-สะ-วัน สีแห่งท้องฟ้า
นภัสสร นะ-พัด-สอน เมฆ
นมัสนา นะ – มัด-สะ – นา การเคารพ
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน
นรนาถ นอ-ระ-นาด เป็นที่พึ่งของคน
นรพนต์ นอ-ระ-พน ผูกใจคน
นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น
นรพร นอ-ระ-พอน คนผู้ประเสริฐ
นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงาม คนเจริญ
นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
นรรัตน์ นอ-ระ-รัด คนผุ้มีค่า
นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ
นรวัฒน์ นะ-ระ-วัด คนผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
นรศฤงค์ นะ-ระ-สะ-หริง คนผู้ฉลาดเฉียบแหลม
นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ
นฤพร นะ-รึ-พอน คนดี
นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง, กำลังคน
นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง
นฤภัทร นะ-รึ-พัด คนผู้มีสิริมงคล
นฤมนัส นะ-รึ-มะ-นัด จิตของคน
นฤมล นะ-รึ-มน ไม่มีมลทิน
นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคน เป็นที่รักของคน
นฤสรณ์ นะ-ร-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นล นน ก้าน อ้อ ยัว เปล่งแสง
นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้
นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน น้ำผึ้งดอกไม้ที่ดี
นวดา นะ-วะ-ดา ความใหม่
นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่, พร 9 ประการ
นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม
นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่, ผิวพรรษสดชื่น
นวัช นะ – วัด ผู้เกิดใหม่
นวัต นะ-วัด ความใหม่ ภาวะใหม่
นวัตกร นะ-วัด-ตะ-กอน ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่
นวัตธร นะ-วัด-ตะ-ทอน ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
นวันธร นะ-วัน-ทอน มี หรือ ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่
นัจกร นัด-จะ-กอน นักฟ้อนรำ
นัชชนันท์ นัด-ชะ-นัน ผู้ยินดีในแม่น้ำ
นัฏกร นัด-ตะ-กอน นักฟ้อนรำ
นัทธ์ นัด ขันเกลียว ผูกพัน
นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง ความผูกพันของตระกูล
นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน
นัทธ์ฤทัย นัด-รึ-ไท ผูกใจไว้
นัทธ์หทัย นัด-หะ-ไท ผูกใจไว้
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความยินดี
นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นันท์ทัต นัน-ทัต ผู้ให้ความบันเทิง
นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด ผู้มีความสุขบนสวรรค์
นันทนัช นัน-ทะ-นัด ผู้เกิดมาเพื่อความสุข
นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลิน
นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง ตระกูลแห่งความสุข
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข
นันทภพ นัน-ทะ-พบ แผ่นดินแห่งความสุข
นันทภัค นัน-ทะ-พัก ผู้มีความร่าเริงและมีโชค
นันทมนต์ นัน-ทะ-มน ผู้มีความยินดี
นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ผู้มีใจเป็นสุข
นันทยศ นัน-ทะ-ยด ผู้มีความสุขในยศ
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด ผู้มีความยินดีในรัตนะ
นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนดีผู้เกิดมาเพื่อความสุข
นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน ผู้มีนัยน์ตาสวย
นัยน์ภัค ไน-ยะ-พัก ตาสวย
นัยนันทน์ ไน-ยะ นัน ผู้แนะนำด้วยอุบาย
นำกมล นำ-กะ-มน นำใจ