ส่องกำไรหุ้น AAI ก่อนเทรด SET วันแรก

เรื่องที่น่าสนใจ

บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม วันแรก 1 พ.ย.นี้ ด้วยราคาไอพีโอ 5.55 บาทต่อหุ้น

วันที่ 31 พฤศจิกายน 2565 บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม วันแรก 1 พ.ย.นี้ ด้วยราคาไอพีโอ 5.55 บาทต่อหุ้น โดยประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ที่เก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า เช่น ปลาป่น น้ำนึ่งปลา และน้ำมันปลา

สัดส่วนรายได้ตามงบการเงินรวม
รายได้จากการขายรวมของบริษัท สำหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 3,588.35 ล้านบาท 4,512.09 ล้านบาท และ 4,985.49 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.74 และร้อยละ 10.49 ตามลำดับ

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง เนื่องจาก ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนทั่วโลกใช้ชีวิตและทำงานที่บ้านมากยิ่งขึ้น จนเกิดกระแสนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

 

ขณะที่รายได้จากการขายรวมของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 เท่ากับ 2,415.39 ล้านบาท และ 3,464.30 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.43 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์เพิ่มปริมาณคำสั่งซื้อมายังบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึกเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

ฐานะทางการเงินและผลดำเนินการย้อนหลัง
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 2,920.80 ล้านบาท 3,563.73 ล้านบาท 3,606.44 ล้านบาท และ 4,571.43 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทมีการนำกระแสเงินสดส่วนเกินไปให้ ASIAN กู้ยืมตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์ของกลุ่ม ASIAN และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ของบริษัท

 

ขายหุ้นไอพีโอ 637 ล้านหุ้น
จำนวนไม่เกิน 637,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 425,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และ

(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย ASIAN จำนวนไม่เกิน 212,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การระดมทุน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,281.70 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 

จ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50%
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือเงิน หมุนเวียน