แจกหน้ากากผ้า “10  ล้านชิ้น” ส่งทางไปรษณีย์ไทย สำหรับ “กรุงเทพ-ปริมณฑล”

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (พุธที่ 1 เมษายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวการแจกหน้ากากผ้าประชาชน 10  ล้านชิ้นว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ทางไปรษณีย์ไทย โดยจะถึงมือประชาชนแต่ละครัวเรือนภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้  จัดส่งตามรายชื่อข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 3.05 ล้านครัวเรือน จำนวนรวม 5.6  ล้านชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น  เช่น ในทะเบียนบ้านมี 5 รายชื่อ ครัวเรือนนั้นจะได้ หน้ากากผ้า 5 ชิ้น โดยครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรก จะเริ่มจากรหัสไปรษณีย์ 10100 เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ และจะจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ได้รับครบถ้วน ภายในเดือนเม.ย.นี้

สำหรับในส่วนที่เหลือจำนวน 4.4 ล้านชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนประมาณ 2.5 ล้านชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เช่น นราธิวาสและภูเก็ต  รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทยนำไปใช้ 40,000 ชิ้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 20,000 ชิ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 300,000 ชิ้น โรงพยาบาล 18 แห่ง 180,000 ชิ้น รถไฟฟ้า บีที่เอส และเอ็มอาร์ที จำนวน 5,000 ชิ้น

“ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ทุกหลังคาเรือนจะได้รับหน้ากากผ้าถึงมือจริง หากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับก็สามารถตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย”

อย่างไรก็ตามการผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรีประชาชนเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน  65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิตหน้ากากผ้า และแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ผลิตหน้ากากสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน โดยได้มีการคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมและ มีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีคุณลักษณะผ้าและหน้ากากผ้า  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ซักแล้วใช้ซ้ำได้ ทันต่อสถานการณ์ที่เร่งด่วนในขณะนี้