ADVANC ทบทวนซื้อ TTTBB-JASIF หลังผู้ถือหน่วยโหวตค้าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ADVANC แจงเหตุทบทวนดีลซื้อหุ้น TTTBB-JASIF หลังผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติ แก้ไขสัญญาค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (19 ต.ค.) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)หรือ TTTBB และซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยมีเงื่อนไขก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุน

โดยเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น JAS มีมติอนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

ต่อมา วันที่ 18 ต.ค.2565 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF มีมติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญในTTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด

ขณะที่มีวาระที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่า และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

ส่วนวาระ 1.3 อนุมัติให้มติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการและยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็น

ทั้งนี้ จากเงื่อนไขบังคับก่อนข้างต้นถือว่าไม่บรรลุโดยสมบูรณ์ และการไม่อนุมัติวาระ 1.2 เรื่องการผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่าถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นของ AIS/AWN ในฐานะ sponsor ใหม่ จึงมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF และจะต้องนำมาพิจารณาใหม่อย่างถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เมื่อบริษัทมีการพิจารณาแล้วจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ