นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางวัน) หมวด “ฆ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฆรณี คะ – ระ – นี แม่ศรีเรือน
ฆฤณา คริน – นา ความกรุณา
ฆฤษวี คริด – สะ – วี ผู้ร่าเริง
ฆัฏนา คัด – ตะ – นา หน้าที่
ฆัฏนากร คัด – ตะ – นา – กอน ผู้ทำตามหน้าที่
โฆษิต โค – สิด กึกก้อง, ป่าวร้อง
โฆษิตา โค – สิ – ตา ผู้ป่าวร้อง, ผู้มีเสียงกึกก้อง