นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หมวด “ถ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน
ถาม์พร ถา-พอน มีกำลังประเสริฐ
ถามวัต ถาม-วัด มีกำลัง แข็งแรง
ถาวรีย์ ถา-วะ-รี ความมั่นคง นิรันดร
ถิร ถิ-ระ มั่นคง
ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง
ถิรชัย ถิ-ระ-ไช มีชัยชนะที่มั่นคง
ถิรดา ถิ-ระ-ดา ความมั่นคงสถาพร
ถิรนัย ถิ-ระ-ไน มีนโยบายมั่นคง
ถิรพร ถิ-ระ -พอน ยึดถือความดีอย่างแน่วแน่
ถิรพล ถิ-ระ-พน ผู้มีกำลังแข็งแรง
ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด ผู้มีความรู้มั่นคง
ถิรมน ถิ-ระ-มน ผู้มีใจมั่นคง
ถิรมนัส ถิ-ระ-มะ-นัด ผู้มีใจซื่อสัตย์ ซื่อตรง
ถิรวิทย์ ถิ-ระ-วิด ผู้มีความรู้มั่นคง
ถิรายุส ถิ-รา-ยุด ผู้มีอายุยืน
ถิรายุส์ ถิ-รา-ยุ ผู้มีอายุยืน