นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ หมวด “ศ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศตนันท์ สะ – ตะ – นัน ผู้มีความยินดีมาก
ศตพร สะ – ตะ – พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศตรรฆ สะ – ตัก มีราคาหนึ่งร้อย
ศมน สะ – มน ราตรี
ศมนันท์ สะ – มะ – นัน ผู้ยินดีในความสงบ
ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
ศรัณพร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์กร สะ – รัน – กอน ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณยธร สะ – รัน – ยะ – ทอน ผู้มีที่พึ่ง
ศรัณยพงศ์ สะ – รัน – ยะ – พง ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ศรัณย์พร สะ – รัน – พอน ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณย์ภัทร สะ – รัน – พัด ผู้มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
ศรันย์พร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ
ศวัสกร สะ – วัด – สะ – กอน ผู้สร้างความสุข
ศวัสมน สะ – วัด – สะ – มน ผู้มีใจเป็นสุข
ศศกร สะ – สะ – กอน กระต่ายที่รุ่งเรือง
ศศพร สะ – สะ – พอน กระต่ายแสนดี
ศักย์กฤต สัก – กริด ผู้ทำด้วยความสามารถ
ศักย์พล สัก – พน ผู้มีพลังในความสามารถ
ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน
ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์
ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์
ศัศธร สัด – สะ – ทอน พระจันทร์
ศัศวัต สัด – สะ – วัด นิรันดร