นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ส”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
สกนธ์พล สะ-กน-พน มีกำลังมาก
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ
สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์
สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน
สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน
สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก
สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน
สถาพร สะ-ถา-พอน ยืนยง
สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
สพล สะ-พน มีพลัง แข็งแรง
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง
สพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง
สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้
สมถวิล สม-ถะ-หวิน ได้ผลดังที่คิดไว้
สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้สงบ
สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง
สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถ องอาจ
สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ
สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ
สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ
สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ
สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง
สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
สรรค์พร สัน-พอน ประเสริฐทุกอย่าง
สรรพวิท สับ-พะ-วิด ถึงพร้อมด้วยวิชา
สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม
สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระ ดอกบัว
สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สรัช สะ-รัด เกิดในสระ ดอกบัว
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง
สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร
สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ
สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง
สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ
สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง
สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว
สลิลทิพย์ สะ-ลิน-ทิบ น้ำทิพย์
สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง
สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์
สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์
สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน
สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน
สหัพย์ สะ-หับ มิตรสหาย
สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี
สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง
สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
สัจจพร สัด-จะ-พอน พรอันประเสริฐ, ความจริงอันประเสริฐ
สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน
สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน
สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม
สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม
สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ
สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ
สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
สันนิธ สัน-นิด ใกล้
สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน
สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์
สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ,ความเคารพ
สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน, เห็นพ้อง
สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี
สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี
สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ
สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ
สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร
สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี
สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
สารัมภ์ สา-รัม การแข่งขัน ความริเริ่ม
สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน
สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ
สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท
สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ
สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
สิดาพร สิ-ดา-พอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ
สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ
สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
สิทธินนท์ สิด-ทิ-นน ยินดีในความสำเร็จ
สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต
สิทธิพร สิด-ทิ-พอน มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
สิทธิพล สิด-ทิ-พน มีพลังแห่งความสำเร็จ
สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก
สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิปปวิชญ์ สิบ-ปะ-วิด เชี่ยวชาญในศิลปะ
สิปโปทัย สิบ-โป-ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด
สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลก หรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์
สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล
สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
สิรินดา สิ-ริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
สิรินาถ สิ-หริ-นาด มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
สิรินุช สิ-หริ-นุด สาวผู้มีสิริมงคล
สิริเพ็ญ สิ-หริ-เพ็น ดวงเดือนงาม, เต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม
สิริภาส สิ-หริ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ
สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
สิริวิมล สิ-ริ-วิ-มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ
สิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ, งามสง่า
สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
สิรี สิ-รี ศรี, เป็นมิ่งขวัญ
สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
สิเรียม สิ-เรียม ผู้มีศรี, มีสง่า
สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
สิวพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
สิวะพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ
สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ
สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุกัลป์ สุ-กัน ผู้มีความดำริดี
สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี
สุขกมล สุก-กะ-มน สุขใจ
สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข
สุขรดา สุก-ระ-ดา ผู้ยินดีในความสุข
สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
สุขิตกุล สุ-ขิด-กุน ตระกูลที่มีความสุข
สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข
สุขุมฉวี สุ-ขุม-ฉะ-หวี มีผิวพรรณละเอียดอ่อน
สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี
สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์
สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี
สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ
สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ
สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ นางฟ้า
สุดาพร สุ-ดา-พอน หญิงที่ประเสริฐ
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว, หญิงที่ดีเลิศ , หญิงสาวงาม
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม
สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธภา สุด-ทะ-ภา มีรัศมีบริสุทธิ์
สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ
สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทธิชัย สุด-ทิ-ไช ชัยชนะอันหมดจด
สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์
สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์
สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี
สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี
สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย, งาม, น่าดู
สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดี วันเป็นสิริมงคล
สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี, กฎหมายที่ดี
สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก
สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ น้ำอมฤต, น้ำทิพย์
สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง
สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ (ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา
สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม
สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา
สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม, ลูกสาวคนดี
สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี
สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์
สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์
สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม
สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม, หญิงคนดี
สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี
สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง
สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี
สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง
สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ พรอันเลิศจากเทวดา
สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
สุพัชรี สุ-พัด-ชะ-รี เพชรที่ดี
สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี
สุพิชชา สุ-พิด-ชา มีความรู้ดี
สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา เพ่งพินิจอย่างดี
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง
สุพิชา สุ-พิ-ชา ผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี
สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง
สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม
สุภชา สุ-พะ-ชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม
สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
สุภนัย สุ-พะ-ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
สุภนิช สุ-พะ-นิด มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว
สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี
สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย
สุภเวช สุ-พะ-เวด หมอที่ดีงาม
สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี
สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง
สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี
สุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย
สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค
สุภาพร สุ-พา-พอน ผู้มีความงามและประเสริฐ
สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม
สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิงงาม
สุภาวิดา สุ-พา-วิ-ดา อบรมมาดีแล้ว
สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี, ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม
สุมน สุ-มน ใจดี
สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ
สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี
สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้, พวงดอกไม้
สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี
สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา
สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า
สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ความกล้าหาญ
สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง
สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน
สุรธัช สุ-ระ-ทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์
สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์
สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
สุรนุช สุ-ระ-นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์
สุรพศ สุ-ระ-พด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา
สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
สุรภา สุ-ระ-พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา
สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง
สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
สุรเสกข์ สุ-ระ-เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า
สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า
สุรัมภา สุ-รำ-พา นางฟ้าที่ดี
สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์
สุรีย์นิภา สุ-รี-นิ-พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
สุรีย์พร สุ-รี-พอน พระอาทิตย์
สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ
สุโรตม์ สุ-โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง
สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง
สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม
สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี,เพลิดเพลินดี
สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี, ที่พึ่งที่ดี
สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี
สุวพัชร สุ-วะ-พัด ดีงามดุจเพชร
สุวพิชชา สุ-วะ-พิด-ชา มีความรู้ดีงาม
สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ
สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์
สุวัพิชชา สุ-วะ-พิด-ชา มีความรู้ดีงาม
สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี, คนรักที่แสนดี
สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี, น้ำสะอาด
สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี
สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา เกิดมาดียิ่ง
สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย
สุวิภา สุ-วิ-พา รัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี
สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่างและบริสุทธิ์
สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
เสกข์ เสก นักศึกษา
เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม
เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว
เสาวภาคย์ เสา-วะ-พาก ความสุข, ความสำเร็จ
เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
โสภิต โส-พิด งดงาม
โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์