นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ย”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ยงยศ ยง-ยด มียศยั่งยืนนาน
ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน
ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา การให้เกียรติ
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
ยมล ยะ-มน คู่
ยมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม
ยลรดี ยน-ระ-ดี มองแล้วเกิดความดี
ยศกร ยด-สะ-กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
ยศนันท์ ยด-สะ-นน ยินดีในยศ
ยศพนธ์ ยด-สะ-พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร ยด-สะ-พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง
ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ
ยศวริต ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยสินทร ยะ-สิน-ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยสุดมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด
ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี
ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ
เยาวดี เยา-วะ-ดี หญิงสาว
เยาวเรศ เยา-วะ-เรด หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ
โยษิตา โย-ษิ-ตา สตรี